ملګرو ملتونو غزني کې د دوو تنو د قصاص سره مخالفت وښود
ملګرو ملتونو په غزني کې د دوو قاتلينو د قصاص سره مخالفت...

تاسې شاید دا خوښ کړئ