هرات کې يو هيوادوال خپله ځمکه روغتون ته وقف کړې
هرات کې يو تن خپله ځمکه روغتون ته وقف کړې، چې دا روغتون به د شپږ ميليون...

تاسې شاید دا خوښ کړئ