د پخوانيو چارواکو په ګډون د برېښنا بل پوروړو ته يوه مياشت مهلت  ورکړل شو
د افغانستان برېښنا شرکت کې د مالي ستونزو او د برېښنا پورونو د ورکړې په برخه کې د پخواني ادارې چاروا...

تاسې شاید دا خوښ کړئ