درې لسيزې وروسته د کابل مرکزي سیلو بیرته خپل فعالیت پيل کړ
له درې لسيزو ځنډ وروسته د کابل مرکزي سېلو د ماليې وزارت په همکارۍ بېرته خپل...

تاسې شاید دا خوښ کړئ