له کابل وروسته کندهار کې هم پر پوليسو نوی يونيفارم ووېشل شو
د کورنيو چارو وزارت له کابل وروسته په کندهار کې هم پر پوليسو نوی يونيفارم وېشل ش...

تاسې شاید دا خوښ کړئ