حکومت د يوناما راپور رد کړ
افغانستان کې د ملګرو متلونو نمايندګۍ يا يوناما د طالبانو له خوا د واک له اخستلو وروسته په لسو مياشتو ک...

تاسې شاید دا خوښ کړئ