الکترونیکي تذکره کې د ولسوالۍ نوم او د اعتبار نېټه اضافه شول
د احصايې او معلوماتو ادارې د برېښنايي تذکرې په مخ د تذکره لرونکي ...

تاسې شاید دا خوښ کړئ