د وسپنې پټلۍ ادارې يوشمير کارکوونکي د زده کړو  لپاره ايران ته واستول شول
د افغانستان د وسپنې پټلۍ ملي ادارې يوشمير تخنیکي کارکوونکي د لنډ مهاله...

تاسې شاید دا خوښ کړئ